odyn_owl: (tibetan fox)
[personal profile] odyn_owl
Особисто я був занадто малим, щоб приймати участь в подіях сам. Тому тільки чув від дорослих.
Для того щоб трудящий клас не забув, куди саме треба рухатись до світлого майбутнього, йому про це регулярно нагадували на партсобраніях, ну і заодно поновити ідеологічний багаж в головах мас. Відбувалось цей акт вже після робочої зміни. В діда, а мова саме про мого діда, робота була важка і фізична - на пилорамі: закріпляти, протягувати, розвантажувати ліс і тд. При чому умовами праці не особливо заморочувались, а працювати треба було у всі сезони. Так от, після робочої зміни людей зганяли у зал, а відмовитись не можна. Хто ж від світлого майбутнього відмовляється, можуть за таке і наказать. Лектор, він же парторг, звісно був не зі зміни, а свіжий, чистий і ситий, тому міг розказувати про переваги комунізму чи про швидке заселення Марсу довго, чи навіть дуже довго, якщо зважати, що ти голодний, втомлений і Марс тобі до того місця на якому ти сидиш. Тому на таких собраніях особливо цінувалося вміння спати сидячи і так, щоб не привертати увагу (не дай Боже почати хропіти). Особливим шиком було чим по швидше заснути, це вже як змагання.Так от в діда в колективі був товаріщ Перегубка, який вмів засинати моментально і решті до нього було далеко і недосяжно. Лектор часом щось підозрював "Перегубка, вы что спите?! -Нееет, что вы ... я отдыхаю".
А може це все і неправда, казки та вигадки, а насправді всі конспекти писали, ловлячи кожне слово...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

May 2015

S M T W T F S
     1 2
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 04:54 am
Powered by Dreamwidth Studios